Board Of Governers

Sr. No.

Name

Designation

Phone No.

1.

Sh. Parveen Sharma

President

9315502020

2.

Sh. Atul Gupta

Vice President

9416021256

3.

Sh. Suresh Chand Bansal

Vice President

9671742280

4.

Sh. Abhishek Mittal

Secretary

9416022452

5.

Sh. Virender Goel

Jt. Secretary

9812089786

6.

Sh. Ashutosh Mittal

Cashier

9729004692

7.

Sh. Bharat Prakash

Member

9896242831

8.

Sh. Ved Rattan

Member

9896005335

9.

Sh. Mohinder kumar Gupta

Member

9355554514

10.

Sh. Ajay Kumar Gupta

Member

9416021256

11.

Sh. Vimal Aggarwal

Member

9416025541

12.

Sh. Vinod Kumar Ji

Member

9896258897

13.

Dr. Ashwani Goel

Member

9812005400

14.

Sh. Arun Kapil

Member

9496033404

15.

Sh. Prateek Gupta

Member

Member

16.

Sh. Ashwani Goel

Member

9416006655

17.

Sh. Rishabh Mittal

Member

9355302333

18.

Sh. Ayush Gupta

Member

9355521256

19.

Sh. Vipin Kumar Goel

Member

9958297027

20.

Sh. Ashwani Kumar Mittal

Member

9411081524