Shri Sanatan Dharma Sabha

Sr. No.

Name

Designaton

1.

Sh. Arun Kumar Mittal

President

2.

Sh. Parveen Kumar

Vice President

3.

Sh. Ved Parkash Goel

General Secretary

4.

Sh. Manoj Kumar Gupta

Jt. Secretary

5.

Sh. Anand Swaroop Gupta

Manager

6.

Sh. Rajesh Goel

Jt. Manager

7.

Sh. Pardeep Kumar Gupta

Cashier

8.

Sh. Satish Garg

Principal(S.D. Sen. Sec. School, Jagadhri)

Sr. No. Name Designation
1 Sh. Arun Kumar Mittal President
2 Sh. Parveen Kumar Vice President
3 Sh. Ved Parkash Goel General Secretary
4 Sh. Manoj Kumar Gupta Jt. Secretary
5 Sh. Anand Swaroop Gupta Manager
6 Sh. Rajesh Goel Jt. Manager
7 Sh. Pardeep Kumar Gupta Cashier
8 Sh. Satish Garg Principal(S.D. Sen. Sec. School, Jagadhri)