Shri Sanatan Dharma Sabha

     Sr. No.

Name

Designation

        1.

Sh. Arun Kumar Mittal

President

        2.

Sh. Parveen Kumar

Vice President

        3.

Sh. Ved Parkash Goel

General Secretary

        4.

Sh. Manoj Kumar Gupta

Jt. Secretary

        5.

Sh. Anand Swaroop Gupta

Manager

        6.

Sh. Rajesh Goel

Jt. Manager

        7.

Sh. Pardeep Kumar Gupta

Cashier

        8.

Sh. Satish Garg

Principal(S.D. Sen. Sec. School, Jagadhri)